สมศ. จัดกิจกรรมถอดบทเรียน ถอดประสบการณ์ โครงการพัฒนาเครือข่ายการประเมินคุณภาพภายนอก 7 เครือข่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

Last updated: Jul 7, 2020  |  3293 จำนวนผู้เข้าชม  |  แวดวงข่าวสังคม

สมศ. จัดกิจกรรมถอดบทเรียน ถอดประสบการณ์ โครงการพัฒนาเครือข่ายการประเมินคุณภาพภายนอก 7 เครือข่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) จัดกิจกรรมถอดบทเรียน/ถอดประสบการณ์ โครงการพัฒนาเครือข่ายการประเมินคุณภาพภายนอก 7 เครือข่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 บรรยายบทบาทหน้าที่และการขับเคลื่อนการดำเนินการเครือข่ายการประเมินผลคุณภาพภายนอก 7 เครือข่าย โดยรักษาการผู้อำนวยการ สมศ. "นางสาวขนิษฐา ตั้งวรสิทธิชัย" แกนนำสื่อมวลชน รวมทั้ง "นายสะสม หาญกล้า" สำนักข่าวกระทรวง เครือข่ายพ่อแม่ผู้ปกครองและกรรมการสถานศึกษา เครือข่ายนิสิตนักศึกษา เครือข่ายนักคิดผู้นำชุมชนและผู้นำท้องถิ่น เครือข่ายเขตพื้นที่การศึกษาเครือข่ายเจ้าหน้าที่งานประกันคุณภาพ เครือข่ายนักวิจัยทางการศึกษา และ เครือข่ายสื่อมวลชน

ทั้งนี้บทบาทสำคัญรายงานผลการประเมินคุณภาพภายนอกต่อสาธารณชนในวงกว้างที่จะกระตุ้นให้สังคม/หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตระหนักถึงความสำคัญและมีความมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างจริงจังและต่อเนื่องและเผยแพร่แนวปฏิบัติที่เป็นเลิศของสถานศึกษาเพื่อเป็นการยกย่องและเป็นแบบอย่างแก่สถานศึกษาอื่นรวมทั้งสะท้อนความคิดเห็นที่เป็นข้อมูลป้อนกลับจากทุกภาคส่วน งานดังกล่าวจัดขึ้น ณ สมศ. อาคารพญาไทพลาซ่าชั้น 3 ถนน พญาไท แขวงทุ่งพญาไทเขตราชเทวี กทม.

Powered by MakeWebEasy.com