SME D Bankร่วมมือ ม.กรุงเทพ พัฒนากลุ่มชากาแฟและผ้าพื้นเมื อง ชูโครงการ “SME-D ScaleupLocal Economy ยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน SMEs และ Startup สู่ตลาดโลก” 

Last updated: Apr 18, 2019  |  114 จำนวนผู้เข้าชม  |  แวดวงข่าวประกัน - การเงิน

SME D Bankร่วมมือ ม.กรุงเทพ พัฒนากลุ่มชากาแฟและผ้าพื้นเมื อง  ชูโครงการ “SME-D ScaleupLocal Economy ยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน SMEs และ Startup สู่ตลาดโลก” 

นายพงชาญ สำเภาเงินรองกรรมการผู้จัดการ รักษาการในตำแหน่งกรรมการผู้จั ดการธนาคารพัฒนาวิสาหกิ จขนาดกลางและขนาดย่อมแห่ งประเทศไทย (ธพว.) หรือ SME D Bank กล่าวว่า ธพว. ร่วมกับ มหาวิทยาลัยกรุงเทพจัดโครงการ“ SME-D ScaleupLocal Economy ยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน SMEs และ Startup สู่ตลาดโลก” กลุ่มชา กาแฟ และผ้าพื้นเมือง” ให้มีองค์ความรู้ในการสร้างกลยุ ทธ์การเติบโตทางธุรกิจ และสร้างโอกาสและช่องทางการลงทุ นในการขยายธุรกิจในการต่ อยอดแนวความคิด ให้เกิดรูปแบบที่ยั่งยืน โดยปฏิรูปธุรกิจเดิมไปสู่ การทำธุรกิจในยุคดิจิทัลสอดคล้ องกับแนวทางพัฒนาการขับเคลื่ อนประเทศโดยการปรับเปลี่ ยนโครงสร้างทางเศรษฐกิจไปสู่ ประเทศไทย 4.0 หรือเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้ วยนวัตกรรม ทั้งนี้รูปแบบของการจั ดอบรมจะเน้นหลักสูตรในการพั ฒนาศักยภาพผู้ประกอบการในด้านต่ างๆและมีการPitching เพื่อชิงเงินรางวัล 80,000 บาทสำหรับโครงการดังกล่าว เกิ ดจากแนวคิดที่ประเทศไทยมีตลาดผู้ บริโภคกาแฟที่กำลังขยายตัวอย่ างรวดเร็วและบุคลากรในอุ ตสาหกรรมกาแฟของไทยมีศั กยภาพและความพร้อมสำหรับการพั ฒนาให้ประเทศไทยเป็นผู้ผลิ ตกาแฟระดับโลก ขณะเดียวกันผลิตภัณฑ์ชาของไทยมี ความโดดเด่น โดยจากสถิติการส่งออกปี 2560ประเทศไทยส่งออกชาอันดั บ4ของโลก รองจากแคนาดา สหรัฐอเมริกาและจีน หากเกษตรกรและผู้ ประกอบการไทยสามารถเพิ่มมูลค่ าและพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ได้ มาตรฐานยอมรับจากผู้บริโภคจะมี โอกาสทางการค้ามากยิ่งขึ้นขณะที่ ผ้าพื้นเมืองของไทยมีชื่อเสี ยงได้รับการยอมรับจากทั่ วโลกควรค่าต่อการสืบสานวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นไทยให้เป็นที่ ประจักษ์และสร้างมูลค่าเพิ่มยิ่ งขึ้น

ทั้งนี้โครงการจะเปิดรับสมั ครผู้ประกอบการ SMEs/Startup ที่เป็นบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล ในกลุ่มชา กาแฟ และผ้าพื้นเมืองทั่วประเทศที่มี เอกลักษณ์ท้องถิ่น หรือสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ หรือGeographical Indication(GI) เข้าร่วมการอบรมสัมมนาในหลักสู ตรเพิ่มศักยภาพความเป็นผู้ ประกอบการ  โดยการอบรมประกอบด้วย 4 ด้านหลักคือ1.ด้านผู้ ประกอบการจะเน้นเรื่ องกระบวนการคิดแบบผู้ประกอบการ การสร้างนวัตกรรมและความคิดสร้ างสรรค์ รูปแบบธุรกิจและการวางแผน 2.ด้านการตลาดดิจิทัลสำหรับผู้ ประกอบการ จะชี้ให้เห็นช่องทางการตลาดใหม่ ๆ กลยุทธ์การใช้ช่ องทางแบบผสมผสานเพื่ อการโฆษณาแบบดิจิทัลและมีWorksh opการใช้ระบบดิจิทัลกั บการวางแผนธุรกิจ 3.ด้านการสร้างมาตรฐานให้กับผลิ ตภัณฑ์เพื่อการเข้าสู่อุ ตสาหกรรมตามมาตรฐานGAP,COC,GMP/HACCPและ4.ด้าน DesignforBrandingเน้นเรื่ องการปรับเปลี่ยนแบบผลิตภัณฑ์ ให้เข้ากับยุคสมัย กลยุทธ์การวางแผนเพื่อการสร้ างแบรนด์รวมถึงWorkshopการให้ คำปรึกษาด้านการออกแบบและการปรั บเปลี่ยนรูปลักษณ์ผลิตภัณฑ์ให้ เหมาะสมกับการสร้างแบรนด์โดยวิ ทยากรบริษัทชั้นนำและวิทยากรผู้ มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ทั้งนี้จะเปิดรับนักศึกษาร่วมพั ฒนาโครงการกับผู้ประกอบการด้ วยโดยเน้นการเรียนรู้สู่ห้องเรี ยนที่ได้รับโจทย์จริง ลงมือปฏิบัติจริง ในการอบรมBootcamp3วัน2คืนระหว่ างวันที่ 31พ.ค.-2 มิ.ย.2562ณ โรงแรมมารวยกรุงเทพฯและจะมีผู้ เชี่ยวชาญ Site Visit ให้คำปรึกษาแนะนำผู้ ประกอบการเพื่อเจาะลึกถึงปั ญหาพร้อมวิธีการพัฒนากิจการสู่ ความสำเร็จของธุรกิจ

 

Powered by MakeWebEasy.com