“พฤกษา เรียลเอสเตท” ผู้นำอสังหาฯ หนึ่งเดียวของไทย คว้ารางวัลการันตีความเป็นเลิ ศด้านคุณภาพและนวัตกรรมจากเวที ระดับโลก International Quality Management Award

Last updated: Apr 17, 2019  |  157 จำนวนผู้เข้าชม  |  แวดวงอสังหาริมทรัพย์

“พฤกษา เรียลเอสเตท” ผู้นำอสังหาฯ หนึ่งเดียวของไทย  คว้ารางวัลการันตีความเป็นเลิ ศด้านคุณภาพและนวัตกรรมจากเวที ระดับโลก  International Quality Management Award

“พฤกษา เรียลเอสเตท” บริษัทอสังหาริมทรัพย์ยักษ์ใหญ่ ของประเทศไทย ล้ำหน้าด้วยความสำเร็จด้านการพั ฒนาสินค้าและบริการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านนวั ตกรรม จนได้รับรางวัล International Quality Management Award รางวัลระดับอินเตอร์ที่มอบให้กั บองค์กรที่ทุ่มเทและพัฒนาด้ านนวัตกรรมเป็นเลิศ โดยในปีนี้ได้วางกลยุทธ์ขับเคลื่ อนองค์กรผ่าน Digital Transformation เดินหน้าด้วยนวัตกรรมเทคโนโลยี INNO–TECH เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิ ตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้ นของคนไทย ก้าวเป็นอันดับหนึ่งในใจผู้บริ โภค

นางสุพัตรา เป้าเปี่ยมทรัพย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม บริษัท พฤกษา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “รางวัลInternational Quality Management Award เป็นรางวัลจากเวทีระดับโลก มอบให้องค์กรที่ทุ่มเทและพั ฒนาด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีอย่ างต่อเนื่อง พร้อมให้ความสำคัญในการส่งเสริ มวัฒนธรรมในองค์กรในการมุ่งเน้ นด้านคุณภาพเพื่อความเป็นเลิ ศอย่างต่อเนื่อง ซึ่งพฤกษา เรียลเอสเตท ได้รับรางวัลนี้เพราะให้ ความสำคัญในเรื่องของ Quality, Innovation, Product และ Brand รางวัลนี้จึงเป็นความภูมิ ใจของพฤกษา เรียลเอสเตท ซึ่งเป็นบริษัทเดี ยวในประเทศไทยที่ได้ไปสร้างชื่ อเสียงและเป็นที่ยอมรับในเวที ระดับนานาชาติ และเป็นกำลังใจที่จะทำให้เราเดิ นหน้าพัฒนาสินค้าและการบริการ รวมถึงนวัตกรรมต่างๆ ให้ก้าวล้ำเพื่อประโยชน์สูงสุ ดของผู้บริโภค พร้อมทั้งรักษามาตรฐานความเป็ นอันดับหนึ่งของกลุ่มธุรกิจอสั งหาริมทรัพย์ มุ่งหวังให้สินค้าและการบริ การดีเลิศควบคู่ไปพร้อมกั บการใช้เทคโนโลยี”

“ในปีที่ผ่านมา พฤกษา เรียลเอสเตท ใส่ใจและให้ความสำคัญกับเรื่ องคุณภาพมาอย่างต่อเนื่อง เน้นสร้าง Excellent Quality ด้วยการยึดหลักแบรนด์ไอเดีย “PRUKSA ใส่ใจ...เพื่อทั้งชีวิต” โดยวางโรดเมพ ไว้ 5 ด้าน คือConstruction ใส่ใจในเทคโนโลยีการก่อสร้ างและการผลิต, Innovation ใส่ใจในนวัตกรรมที่ทำให้คุ ณภาพชีวิตดีขึ้น มุ่งมั่นพัฒนาเทคโนโลยีต่างๆ ไม่หยุดยั้ง, Product Design ใส่ใจการออกแบบฟังก์ชั่นใช้ สอยเพื่อให้ตรงตามความต้ องการของลูกค้า รวมไปถึงการออกแบบบ้านเพื่ อการอยู่อาศัยสำหรับทุกเพศทุกวั ย, Community ใส่ใจสร้างสรรค์สังคมน่าอยู่ เพื่อให้ลูกค้ามีสังคมและสิ่ งแวดล้อมที่ดี และ Service ใส่ใจด้านบริการที่มีมาตรฐานทั้ งก่อนและหลังการขายด้วยเจ้าหน้ าที่ผู้เชี่ยวชาญ โดยในปีนี้ได้มีการเปิดตัวThe Living Application ที่ทำให้ทุกเรื่องบ้าน ครบ จบ ในแอปเดียว ตั้งแต่เริ่มค้นหาบ้าน ข่าวสารและโปรโมชั่น ไปจนถึงการตรวจรับบ้านและเข้ าอยู่อาศัย” นางสุพัตรา กล่าว

สำหรับในปี 2562 นี้ พฤกษา เรียลเอสเตท ได้ประกาศชูแผนกลยุทธ์รั กษาความเป็นผู้นำอันดับ 1 ด้วยการขับเคลื่อนองค์กรผ่านDigital Transformation พร้อมเดินหน้าด้วยนวั ตกรรมเทคโนโลยี INNO–TECH เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิ ตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้ นของคนไทย และยังมุ่งมั่นในการสร้างวั ฒนธรรมในองค์กรเรื่องของคุณภาพ ลงมือทำจริงเพื่อส่งมอบบ้านที่ มีคุณภาพให้ลูกค้า โดยทุกวันศุกร์ทีมผู้บริ หารจะออกตรวจไซต์งาน ดูแลใกล้ชิดตั้งแต่คนงานก่อสร้ าง ลูกค้า และพนักงาน พร้อมปรับปรุงทุ กกระบวนการทำงานให้มีคุณภาพ ขณะเดียวกัน ยังคงให้ความสำคัญกับโรดเมพทั้ง 5 ด้าน คือConstruction, Innovation, Product Design, Community และ Service อย่างต่อเนื่อง

จากการดำเนินงานตาม Roadmap ที่ตอกย้ำด้วยการลงมือทำจริง ความมุ่งมั่นในการพัฒนาองค์กร พัฒนาสินค้า และการบริการ นอกจากจะทำให้ พฤกษา เรียลเอสเตท ได้รับรางวัล International Quality Management Award ซึ่งจัดขึ้นที่กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศสแล้ว ในด้านความพึงพอใจจากลูกค้ าของพฤกษายังเพิ่มสูงขึ้น รายการข้อร้องเรียนต่างๆ ลดลงถึง 18% แบรนด์พฤกษาได้รับการชื่ นชมในโลกโซเชียลเพิ่มมากขึ้น ซึ่งทั้งหมดนี้จะเป็นแรงขับเคลื่ อนที่ทำให้เรายังคงเดินหน้าพั ฒนาต่อเนื่องอย่างไม่หยุดยั้ งเพื่อตอบโจทย์ Brand Propose ของพฤกษาที่จะช่วยยกระดั บมาตรฐานคุณภาพความสุขที่แท้จริ งของการใช้ชีวิตของคนไทย” นางสุพัตรา กล่าวทิ้งท้าย

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง
Powered by MakeWebEasy.com