กรุงไทย คาดเศรษฐกิจไทยปีนี้โต 4.1% ความเสี่ยงเศรษฐกิจโลกเพิ่มขึ้น

Last updated: Jan 16, 2019  |  50 จำนวนผู้เข้าชม  |  แวดวงข่าวประกัน - การเงิน

กรุงไทย คาดเศรษฐกิจไทยปีนี้โต 4.1% ความเสี่ยงเศรษฐกิจโลกเพิ่มขึ้น

Krungthai Macro Research คาดเศรษฐกิจไทยปีนี้โตต่อเนื่ องที่ 4.1% การลงทุนเอกชนและภาครัฐขยายตั วเพิ่มขึ้นเป็นแรงขับเคลื่อน จับตาสงครามการค้าสหรัฐฯ-จีน จะรุนแรงเพิ่มขึ้นหรือไม่ แนะภาคธุรกิจบริหารความเสี่ ยงพร้อมปรับตัวในยุค Disruption

ดร.พชรพจน์ นันทรามาศ ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส สายงาน Global Business Development and Strategy ธนาคารกรุงไทย เปิดเผยว่า  Krungthai Macro Researchคาดเศรษฐกิจไทยปีนี้โต 4.1% ชะลอตัวลงเล็กน้อยจาก 4.3% ในปีก่อน ปัจจัยหลักที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิ จเปลี่ยนจากการส่งออก และการท่องเที่ยว เป็นการลงทุนเอกชนและภาครัฐที่ คาดว่าจะขยายตัวเร่งขึ้นในช่ วงหลังของปี จากโครงการลงทุนในโครงสร้างพื้ นฐาน และโครงการระเบียงเศรษฐกิจพิ เศษภาคตะวันออก หรือ EEC  นอกจากนี้ มาตรการดูแลเศรษฐกิ จฐานรากของภาครัฐ จะช่วยเสริมกำลังซื้อของภาคครั วเรือน

Krungthai Macro Research ประเมินความเสี่ยงเศรษฐกิ จโลกเพิ่มขึ้น สำหรับปัจจัยที่ต้องติดตาม ได้แก่ สงครามการค้าระหว่างสหรัฐฯ กับจีน ที่ความเสี่ยงจะทวีความรุ นแรงเพิ่มมากขึ้นยังมีอยู่ ตลอดจนการชะลอตัวลงของเศรษฐกิ จจีนที่คาดว่าภาคการผลิ ตจะชะลอตัวถึงไตรมาส 1 ปี 2019 เป็นอย่างน้อย ซึ่งอาจเป็นอุปสรรคต่อการเติ บโตของภาคการส่งออกและการท่ องเที่ยวของไทยได้

ดร.กิตติพงษ์ เรือนทิพย์ รองผู้อำนวยการฝ่าย สายงาน Global Business Development and Strategy กล่าวว่า ปีนี้จะมีการเปลี่ ยนแปลงนโยบายเศรษฐกิจในประเทศที่ สำคัญ ได้แก่ การปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ ยนโยบายอีก 1 ครั้งสู่ระดับ 2% การบังคับใช้มาตรการคุมสินเชื่ อที่อยู่อาศัยของธนาคารแห่ งประเทศไทยในเดือนเมษายน และการหมดอายุของสิทธิประโยชน์ ด้านภาษีจากการลงทุนในกองทุนรวม LTF เป็นต้น

แม้ว่าเศรษฐกิจโดยรวมจะเติ บโตได้ดีอยู่ แต่ปีนี้ถือว่าเป็นปีที่ท้ าทายสำหรับภาคธุรกิจ Krungthai Macro Research แนะนำให้ภาคธุรกิจให้ความสำคั ญการบริหารความเสี่ยง โดยเฉพาะเรื่องของสภาพคล่ องทางการเงิน ในภาวะที่กำลังซื้อจากผู้บริ โภคทั้งในและต่างประเทศมี ความไม่แน่นอนเพิ่มขึ้น และต้นทุนทางการเงินสูงขึ้น นอกจากนี้ หลายธุรกิจจะพบกับความท้ าทายจากการเปลี่ยนแปลงด้ านเทคโนโลยี จึงจำเป็นต้องมีแผนรับมือกั บการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมผู้บริ โภคในยุคของ technological disruption อีกด้วย

 

Powered by MakeWebEasy.com