3 ไตรมาส ปตท. จ่ายเงินปันผลและภาษี ให้รัฐประมาณ56,000 ล้านบาทร่วมขับเคลื่อนประเทศ

Last updated: Nov 22, 2018  |  70 จำนวนผู้เข้าชม  |  แวดวงข่าวตลาดและเศรษฐกิจ

3 ไตรมาส ปตท. จ่ายเงินปันผลและภาษี ให้รัฐประมาณ56,000 ล้านบาทร่วมขับเคลื่อนประเทศ

3 ไตรมาส ปตท. จ่ายเงินปันผลและภาษี ให้รัฐประมาณ56,000 ล้านบาทร่วมขับเคลื่อนประเทศ

 

นำส่งรายได้แก่รัฐมากขึ้นทั้งในรูปของเงินปันผลและภาษีเงินได้โดยตั้งแต่หลังแปรรูปเข้าตลาดหลักทรัพย์ปี 2544 – 2561 รวมกว่า 8.4 แสนล้านบาท เฉพาะ 9 เดือนแรกของปีนี้ประมาณ 56,000 ล้านบาท ในฐานะ ปตท. เป็นทั้งรัฐวิสาหกิจภายใต้การกำกับของกระทรวงพลังงาน อีกทั้งเป็นบริษัทมหาชนภายใต้กฎหมายมหาชนและ พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ

นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (ปตท.)เปิดเผยว่า จากผลการดำเนินงานของ ปตท. และบริษัทในกลุ่ม ช่วง 9 เดือนแรกของปี 2561 มีผลการดำเนินงานดีขึ้นในเกือบทุกกลุ่มธุรกิจเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน เมื่อพิจารณาตามโครงสร้างผู้ถือหุ้นของ ปตท. พบว่ากระทรวงการคลังถือหุ้นทางตรงประมาณ14,599ล้านหุ้น หรือ 51.11% จะได้รับเงินปันผลจำนวนประมาณ11,680 ล้านบาท ขณะที่การถือหุ้นทางอ้อมผ่านกองทุนวายุภักษ์ 1 โดย บลจ.เอ็มเอฟซี และ บลจ.กรุงไทย อีกประมาณ3,472 ล้านหุ้น หรือ 12.16% ได้รับเงินปันผลประมาณ2,780 ล้านบาท ส่งผลให้ ปตท. สามารถนำกำไรส่งรัฐในรูปแบบเงินปันผลรวมทั้งสิ้นกว่า 14,460 ล้านบาท

นอกจากนี้ ปตท. ยังนำเงินส่งรัฐในรูปแบบของภาษีเงินได้นิติบุคคล นับจนถึง 9 เดือนแรกนี้ เป็นจำนวนประมาณ28,200 ล้านบาท เมื่อนำไปรวมกับภาษีเงินได้นิติบุคคลของบริษัทในกลุ่มประมาณ13,300 ล้านบาท ทำให้กลุ่ม ปตท. นำส่งภาษีเงินได้นิติบุคคลแก่รัฐรวมประมาณ41,500 ล้านบาท ทั้งหมดนี้เกิดจากความมุ่งมั่น ทุ่มเท เพื่อสร้างความมั่นคงทางพลังงาน พร้อมขับเคลื่อนประเทศผ่านการนำเงินส่งรัฐ ทั้งในรูปแบบของเงินรายได้และภาษีต่างๆ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมพัฒนาเศรษฐกิจ พร้อมดูแลสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง 

ทั้งนี้ ปตท. ยึดมั่นการบริหารจัดการความยั่งยืน 3 ด้าน (3P) อย่างสมดุล คือ การทำธุรกิจควบคู่กับการดูแลชุมชนและสังคม (People) การอนุรักษ์รักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (Planet) และเป็นฐานความมั่นคงให้แก่ภาคเศรษฐกิจและสังคมเติบโตอย่างแข็งแรงและยั่งยืน (Prosperity) บนฐานการดำเนินงานที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ ภายใต้หลักธรรมาภิบาล ด้วยการจัดตั้งโครงสร้างการกำกับดูแล การบริหารความเสี่ยง และการกำกับการปฏิบัติตามกฎหมาย (Governance, Risk and Compliance: GRC) เพื่อการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน

 

----------------------------------------

โทรศัพท์ 025373464    ฝ่ายสื่อสารและภาพลักษณ์องค์กร บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
โทรสาร 0 2537 2171                                                                 16 พฤศจิกายน2561



เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง
Powered by MakeWebEasy.com